Десето  участие на славейковци    в международен проект по програма „Еразъм плюс – Младежки обмен“

„Осъзнати и съюзени“ /Aware & Allied/ е новият проект на сдружение „Родопея – Балканика“ с екип ученици и учители от СУ „Петко Рачов Славейков“.  Това е десетият съвместен проект за младежки обмен, който дава възможност на ученици от училището за шампиони да представят България в иновативни проектни дейности. От 2016 година досега проектите се осъществяват  в сътрудничество със сдружение „Родопея- Балканика“, Кърджали. След проектите в Германия, Австрия, Испания, Босна и Херцеговина, настоящият  международен обмен се организира от румънската неправителствена организация ‘’Pro Civis Dorna’’ с партньори  от   България, Гърция,  Италия, Испания и  Португалия. Проектната среща  ще бъде в продължение на 9 дни  в  румънското планинско селище  Ватра Дорней  и  всяка страна ще бъде представена със 7 участници и един групов отговорник.

Европейски изследвания и данни подчертават факта, че социалното изключване е един от най-актуалните проблеми за младите хора.  Това проучване съответства на  общата цел на програма Еразъм плюс – да насърчава ценностите на ЕС за включване, солидарност и недискриминация, които са  приоритети  в  Европейската стратегия за младежта 2019-2027.

Общата цел на проекта „Осъзнати  и съюзени“ е да: стимулира социалното  включване, развие социалните умения,  повиши  нивото на осъзнаване  на  дефицитните  ситуации в общността,  мотивира гражданско участие и инициативи на  младите хора, за да бъдат овластени, активни и добре интегрирани граждани.

Конкретните  цели са да се : развият социални компетенции, насърчи солидарността и справедливото  гражданско  поведение, ​​повиши нивото на информираност и самооценка  на  младежи с по-малки възможности за изява  и  допринесе  за тяхната интеграция и социална ангажираност. Проектът стимулира критичното мислене и  мотивира участниците да се включат в повишаване осведомеността на общността относно приобщаването им чрез   информационни инструменти.

Групата от СУ „П. Р. Славейков“   ще бъде полезна  с опита  от проектни дейности  за  стартиране на социален проект. В резултат на проекта младите хора ще осъзнаят  проблемите,  които срещат техните връстници и   разберат, че може  да са реализират и интегрират в  общността чрез собствени действия и воля. Проектът ще ги  вдъхнови, да  се включват с творчески идеи, дейности и структури на влияние, за да  бъдат полезни и изразяват своите нужди и граждански позиции.

По време на мобилността в Румъния ще се използат методите на неформалното образование  –  работа в екип, групови дискусии, дебати, анализи, образователни и самостоятелни игри за осведоменост; прилагане на театрални и драматични методи  чрез инструменти за генериране, изразяване на идеи и междукултурно обучение. Чрез  разпространение на проектни материали – видеоклипове, брошури, статии, страници в социалните медии и други,  ще се стимулира справедливото и проактивно поведение с  нови действия и проекти, които ще  решават текущи проблеми.