Регионалната инспекция извърши 178 проверки на 166 обекта през март

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през март извърши 178 проверки на 166 обекта. Дадени са 60 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 3 акта и е издадено 1 наказателно постановление за 2 000 лв.  Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 12 274 лв.

Съставените актове са на физическо лице за събиране и съхраняване на излезли от употреба МПС без разрешително и на месопреработвателно предприятие в Димитровград за неизвършени собствени периодични измервания (СПИ). За неизпълнение на дадени предписания е съставен акт на хасковска фирма и е издадено наказателно постановление за 2000 лв. на физическо лице. През месеца са наложени две принудителна административни мерки (ПАМ) – на фабрика в с. Пепелище, общ.Кърджали за ограничаване на производствената дейност до определен капацитет и на физическо лице за спиране на дейностите по приемане и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в с.Манастир, общ. Хасково.

В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 4 нерегламентирани сметища в землищата на салата Пъдарци и Македонци, общ. Кърджали и свиленградското село Младиново. Прекратена е нерегламентирана дейност с излезли от употреба МПС в Харманли, където теренът е почистен. През месеца на „Зеления“ телефон са постъпили 8 сигнала, по които са предприети действия в съответствие с компетенциите на инспекцията.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Инспекцията извършва контрол и мониторинг на компонентите на околната среда на територията на две области – Хасково и Кърджали и обхваща 17 общини: Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград, Свиленград, Маджарово, Ивайловград, Любимец, Минерални бани, Тополовград, Стамболово, Кърджали, Момчилград, Крумовград, Черноочене, Джебел и Кирково (Ардино е в териториалния обхват на РИОСВ-Смолян).