Кметът на Община Ардино представи отчет за първата година от мандата си

Гюнер ШЮКРИ

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан направи отчет за първата година от мандата си 2019 – 2023 година. Поради епидемичната обстановка и риска от събиране на голяма група хора на едно място презентацията му е качена в сайта и във фейсбук страницата на общината, както и в мобилното приложение. Публикуван е и в сайта за видеосподеляне ютюб (YouTube).

Като кмет на община Ардино, избран от листата на политическа партия „Движение за права и свободи“, заявих, че ще продължа и развивам традицията, ежегодно да се отчитам пред населението на общината.

Макар и в условия на безпрецендентна пандемия от коронавирус „COVID-19“, която налага спазване на противоепидемични правила, ние, използвайки технологиите и тази година ще се отчетем пред Вас за нашата дейност. За нас най-важното при тази ситуация е преди всичко да опазим живота и здравето на нашите съграждани, като в тази посока сме направили всичко по нашите сили и възможности.

През първата година от мандата сме работили по подобряване на организационната структура и повишаване на административния капацитет на администрацията; повишаване на качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите услуги; подобряването на жизнената среда в общината и осигуряване на участие на гражданите при вземане на решения и контрола на изпълнението им.

За да се работи последователно и систематично беше необходимо да разработим необходимите програмни и планови документи. В този смисъл ние работим усилено и по отношение на внедряването на новите тенденции за развитие в европейски и световен план, като например „Зеления пакт“ и др.

От 2003 година създадохме местно партньорство с бизнеса, земеделските производители, НПО, публичните структури наречено СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“, с която работим за интегрирано териториално местно развитие. От 2011 г. насам използвайки инструмента ЛИДЕР, ВОМР се реализираха и се реализират проекти за икономическо и социално развитие на двете общини. Също така е важно да се каже, че работим интензивно в посока за привличане на инвестиции, като мярка за задържане на младото население в рамките на общината“, се казва в отчета на кмета.