- Медия "Кърджали Прес" - http://www.kardjalipress.com -

Естела с награда от БАН за компетентно изпълнение на езиково изследване

Естела Москова представи свой изследователски проект на Шестата научна сесия на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН). Събитието се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ и е посветена на 150-годишнината на Българската академия на науките.

Дванадесетокласничката от СУ „П. Р. Славейков“ презентира проекта си на тема „Добри Войников и някои румънски думи в българския книжовен език“. В разработката на Естела  е обработен е изключително богат и ценен езиков материал, показани са отлични знания по лексикология, етимология и история на езика и литературата, затова проектът е интердисциплинарен. Направен е обзорен преглед на биографията на Добри Войников, един от видните наши писатели и културно-просветни дейци, журналист и редактор преди Освобождението, който е работил дълго време в Браила, където развива усилена дейност в полза на своя народ. При разглеждане на драматичното творчество на Добри  Войников и изразните средства за характеризиране на неговите герои, Естела установява, че той преднамерено и непреднамерено е употребил повече от 40 думи и изрази, заети от езика на румънското драматично творчество или от езика на масовото общуване в румънските градове от средата на миналия век. За своето време езикът на Добри Войников е имал изключително важно значение за съдбата на нашата емиграция в румънските градове. Както пише Киро Тулешков, след едно от представленията на “Криворазбраната цивилизация” в Браила, на другия ден в почти целия град се говорело само за пиесата. Изключително задълбочената работа на Естела получи висока оценка от учените на БАН и бе определена като едно компетентно изпълнение на езиково изследване в областта на проучването на заемките в българския език.

Научен ръководител на Естела в изследователската й работа е учителката й по български език и литература Антония Маровска.