- Медия "Кърджали Прес" - http://www.kardjalipress.com -

Общински служители от Ардино преминаха обучение

Гюнер ШЮКРИ

От 23 до 25-ти април 2018 г. в сградата на община Ардино се проведе обучение на служители от общинската администрация във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и със съдействието на ИПА (Институт за публична администрация). Лектор на обучението беше Сезгин Бекир –  сертифициран обучител към ИПА – София.

CAF (Common Assessment Framework) или Обща рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, създаден за публичния сектор. Като основа за разработването му е послужил Моделът за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM). Прилагането на CAF ще даде възможност на общинска администрация Ардино да бъде разгледана и оценена в нейната цялост от вътрешен екип. В резултат на самооценката ще се получи точна картина за състоянието на администрацията и яснота кое работи добре и кое може да се подобри и надгради. Прилагането на инструмента ще даде представа не само къде са проблемите и на какво се дължат, но в същото време ще се формулират идеи какво да се направи, за да заработи „организационното тяло“ в хармония. Прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика ще насърчи непрекъснатото усъвършенстване на община Ардино, постигането на по-добри резултати за организацията и за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.