Областната комисия по заетост се запозна с резултатите от пилотно анкетно проучване

Областната комисия по заетост се запозна с резултатите от пилотно анкетно проучване сред работодателите от региона за потребностите на трудовия пазар и очакванията на бизнеса. Информацията бе обобщена от работна група с участието на експерти от различни институции и бе огласена на днешното заседание на Комисията. Изследването е проведено през месец февруари в електронен формат с помощта на типов формуляр. 214 работадатели от област Кърджали са попълнили анкетата. Резултатите показват, че при подбора на кадрите фирмите държат основно на мотивацията и отговорността към работата /96,3 % / и са готови да наемат хора без придобита професионална кварлификация и практически опит /51,9%/. Най-голям дял от анкетираните посочват като причина за наличието на незаети работни места липсата на компетенции у кандидатите През следващите 6 месеца предприемачите ще имат нужда от специалисти с висше образование по  икономика, администрация и управление, информатика и компютърни науки. Сред специалистите със средно образование най-търсени ще бъдат кадрите с профил  стопанско управление и администрация, производство и преработка, архитектура и строителство. Сред неквалифицираните работници има необходимост от куриери, носачи, помощник-готвачи и работници в преработващата промишленост. Като най-атрактивни се очертават професиите оперативен счетоводител, икономист и продавач-консултант, следвани от заварчик, електротехник и  готвач.  Анкетираните прогнозират потребност и от други професии като общ работник, резач на камък, работник на кариера, сервитьор, медицински лаборант, геодезист и др.

В пилотното проучване са участвали главно фирми от сферата на търговията и индустрията със седалище в областния център. На заседанието бе гласувано създаването на Комисия, която да разработи Регионална програма за заетост за 2018 г. въз основа на оценка и подбор на проектните предложения на общините и областната администрация. Одобрена бе и съответната методика за оценка на предложенията. Програмата ще стартира на 1 юни и ще е с продължителност от 6 месеца. Броят на разкритите работни места ще бъде 72. Средствата, отпуснати за област Кърджали, са в размер на 278 126 лева (за сравнение  през 2016 г. те са били в размер на 226 853 лева, а през 2017 г. –  157 019 лева).