- Медия "Кърджали Прес" - http://www.kardjalipress.com -

РИОСВ– Хасково провери 48 обекта през последния месец на годината

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха 49 проверки на 48 обекта през декември. Дадени са 12 предписания за отстраняване на констатирани нарушения, съставен е един акт за неизпълнение на дадено предписание и са издадени 7 наказателни постановления на стойност 19 100 лв. Събраната сума от санкции и наказателни постановления, включително и за предишни периоди е 8 992 лв.

След сигнал за замърсяване на Карагьоз дере е извършена проверка на фабрика за производство на каучукови съединения за автомобили в Кърджали. Резултатите от извършените изпитвания на четири взети водни проби доказват значително замърсяване на водите и превишения на определените с Разрешителното за заустване ограничения. За установените нарушения ще бъде съставен акт на дружеството по Закона за водите, както и ще бъдат дадени предписания с конкретни мерки и срокове.

Наказателно постановление за 10 000 лв. е издадено на торов завод в Димитровград за неизпълнение на условия от Комплексно разрешително. Издадени са две наказателни постановления по 5000 и 1500 лв. на транспортна фирма от Хасково за липса на разрешителни по Регламент на ЕС за внос и за износ на алигаторови и кайманови костенурки. Със сто лева е глобено и физическо лице за несъгласувано с РИОСВ инвестиционно предложение. Наказателно постановление за 500 лв. е издадено на винарска изба в Харманли за неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност. За неизпълнение на предписания по 1000 лв. са глобени винарска изба и краварник, също на територията на община Харманли.

Акцент на контролната дейност по управление на отпадъците през декември бяха проверките на депа за производствени и опасни отпадъци с преустановена експлоатация. Проверките бяха във връзка с изтеклите срокове за закриване и рекултивация на депата в съответствие с одобрените Планове за привеждане в съответствие с нормативните изисквания. Почистено е нерегламентирано сметище в землището на Кърджали до пътя за Ардино. Замърсените участъци от републиканска пътна мрежа на територията на ОПУ Кърджали също са почистени. В резултат от изпълнението на дадени предписания са маркирани границите на 5 защитени територии и са поставени информационни табели на 3 вековни дървета в региона.

На „Зеления“ телефон са постъпили 4 сигнала, два от които за бедстващи защитени видове птици – мишелов и пеликан, които са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни.

Регионалната инспекция по околната среда и водите- Хасково е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Инспекцията извършва контрол и мониторинг на компонентите на околната среда на територията на две области- Хасково и Кърджали. Контролираната част от област Хасково включва 10 общини: Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград, Свиленград, Маджарово, Ивайловград, Любимец, Минерални бани и Стамболово (общ.Тополовград се контролира от РИОСВ-Стара Загора). Контролираната част от Област Кърджали обхваща 6 общини– Кърджали, Момчилград, Крумовград, Черноочене, Джебел и Кирково. (община Ардино е в териториалния обхват на РИОСВ-Смолян).