Кметът Ресми Мурад инициира подобряване на условията за изучаването на майчин език (турски език)

Гюнер ШЮКРИ

Във връзка с възможностите за финансиране чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство между България и Исландия, княжество Лихтенщайн и кралство Норвегия, кметът на община Ардино Ресми Мурад изпрати официално писмо до Министерството на образованието и науката (МОН) с предложения за участие в програмата за „Местно развитие, намаляване на бедността и ускорено включване на уязвими групи“в приоритетните области „Деца и младежи в риск“ и „Местно развитие и намаляване на бедността“.

Ресми Мурад предлага в програмната област „Деца и младежи в риск“ да има проектно финансиране за разрешаване проблемите с изучаването на майчин език (турски език), а програмната област „Приобщаване и гарантиране на правата на ромите“ да бъде разширена и допълнена с другите етнически групи и общности, за да бъдат спазени хоризонталните принципи на Европейския съюз (ЕС).

„Прилагането на делегираните бюджети ограничава финансовото осигуряване на групите по майчин език. Съществуващите проблеми, свързани с изучаването на майчин език са нормативни, финансови, организационни, ресурсни и кадрови поради, което има отлив и не се изучава в една голяма част в образователните институции. В тази връзка предлагам за насърчаване на правата и благосъстоянието на децата  и младите хора да има финансиране на проекти за подобряване на условията по изучаването на майчиния език и за осъществяване на сътрудничество между общини в ЕС, образователни институции за обмен на положителни практики и иновации. За социално-икономическото развитие на специфични географски райони да бъдат подпомагани общините за създаване  и подобряване на техническата инфраструктура и сградния фонд на предучилищните заведения, училища и за подпомагане на социално слабите семейства със стипендии за учениците“, се посочва в изпратеното писмо от кмета Мурад.