Информационна среща-дискусия на бизнеса с НАП в Кърджали

IMG_7586По инициатива на офиса на НАП в Кърджали в партньорство със всички работодателски организации се проведе информационна среща – дискусия на тема „Повишаване на информираността на български  работодатели при партньорства с фирми от ЕС“. Директорът на приходната администрация тук , г-жа Елван Гюркаш заедно с екипа си запозна участниците с важни теми, свързани с новите моменти от данъчните законодателства в страните членки на ЕС и прилагането им в България. Подробно бе представена информация за „Условията за издаване на удостоверения А 1 при командироване на работници в държава-членка на ЕС“, с цел активиране дейността на бизнеса в развитието на глобализационните процеси, свободното движение на хора в рамките на ЕС и създаване на предпоставки за повишаване на заетостта , на вътрешната и външната мобилност на работна сила. Подробно бяха представени критериите и и изискванията за издаване на удостоверение А 1 , на които трябва да отговаря работодателя. По време на срещата бяха обсъдени и коментирани различни казуси поставени от бизнеса.

IMG_7590Директорът на офиса на НАП представи способите, които агенцията предоставя на коректните задължени лица, които имат временни финансови затруднения.

А относно събираемостта на приходи, тя подчерта, че агенцията ще продължи да прилага необходимите способи, гарантиращи ефективното събиране на публични вземания.

„Всяка среща с местния бизнес дава възможност той да бъде   навременно запознат със всички новости при прилагането на данъчно-осигурителното законодателство, за да не допуска нарушения поради неинформираността си . По този начин гарантираме партньорските си взаимоотношения   и издигаме авторитета на града и областта.“ , каза в края на срещата г-жа Елван Гюркаш, директор на офиса на НАП в Кърджали.